روزانه های سینمایی
محمودی: از دید دولت نمایش خانگی چرخ پنجم است

محمودی: از دید دولت نمایش خانگی چرخ پنجم است

تهران امروز- ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺷﻌﺎﻋﻲ: ﻣﺪﺗﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ زﻣﺰﻣﻪ ھﺎﻳﻲ درﺑﺎره ﻛﺴﺎدی ﺑﺎزار ﺷﺒﻜﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺷﺒﻜﻪای ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﯿﺪ ﺑﺎ روی آوردن ﺳﺮﻳﺎلﺳﺎزان ﺳﺮﺷﻨﺎﺳﻲ ﭼﻮن «ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻟﻄﻔﻲ» ﺑﺎ ﺳﺮﻳﺎل «ﻗﻠﺐﻳﺨﻲ» و ھﻤﯿﻨﻄﻮر «ﻣﮫﺮان ﻣﺪﻳﺮی» ﺑﺎ ﺳﺮﻳﺎل «ﻗﮫﻮه ﺗﻠﺦ» ﺑﻪ آن، از ﻳﻚ ﺑﻌﺪی ﺑﻮدن ﺧﺎرج ﺷﻮد. اﻣﺎ ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻣﺎﻟﻲدر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻠﺐ ﻳﺨﻲ و ﺗﻌﻮﻳﻖ اﻓﺘﺎدن اراﺋﻪ ﺳﺮی دوم و ﺳﻮم آن و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻛﺎرﮔﺮدان و ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ از اﻳﻦ دﺳﺖ وھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم «ﻗﮫﻮه ﺗﻠﺨﻲ» ھﻤﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ھﻢ داد ﺗﺎ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﻳﻚ ﺑﻌﺪی ﻧﮕﻪ دارد و ﺳﻮتﺷﺮوع ﻛﻢ ﺟﺎن ﺷﺪﻧﺶ را ﺑﺰﻧﺪ. ﺳﺮﻳﺎلھﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪھﺎ در اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﭼﻨﺪان ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺨﺎﻃﺐ روﺑﻪروﻧﺸﺪ. ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر «وﻳﻼی ﻣﻦ» ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮداﻧﻲ «ﻣﮫﺮان ﻣﺪﻳﺮی»، «ﺷﺎم اﻳﺮاﻧﻲ» ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮداﻧﻲ «ﺑﯿﮋن ﺑﯿﺮﻧﮓ» ﻛﻪ ﺳﺮی

ﺟﺪﻳﺪ آن را «ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ» ﻣﻲ ﺳﺎزد و ھﻤﯿﻨﻄﻮر «راﻟﻲ اﻳﺮاﻧﻲ» ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮداﻧﻲ «آرش ﻣﻌﯿﺮﻳﺎن» ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎلﺧﻮﺑﻲ ھﻢ روﺑﻪ رو ﺷﺪه اﻧﺪ، اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رﻓﺖ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻲ ھﺮﭼﻨﺪ ﻛﻮﭼﻚ ھﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ «ﻣﺼﻄﻔﻲﻣﺤﻤﻮدی» دﺑﯿﺮ اﺗﺤﺎدﻳﻪ وﻳﺪﺋﻮ رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻼف اﻳﻦ اﻧﺘﻈﺎر، ھﻨﻮز ھﻢ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺣﺬف اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﺷﺎره ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ﻣﺤﻤﻮدیدر ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺗﮫﺮان اﻣﺮوز درﺑﺎره اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﻳﺪ، اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﺮﻣﻲﮔﺮدد ﻳﺎ ﻧﻪﻣﻲﮔﻮﻳﺪ: «ﺗﯿﺮاژ ﻛﺎرھﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اﺷﺎره ﻛﺮدﻳﺪ، ﭼﻨﺪان اﻣﯿﺪوارﻛﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ را از ﺑﺤﺚ ﻧﺎﺑﻮدی ﻛﻪ ﻳﻚﺳﺎل اﺳﺖ درﮔﯿﺮش ھﺴﺘﯿﻢ ﻧﺠﺎتدھﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در واﻗﻊ ﺗﻼش ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺗﻨﻮع و ﻃﺮاوت ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﺪھﻨﺪ و ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺟﺪﻳﺪ را ﺑﻪ اﻳﻦﺷﺒﻜﻪ ﺑﻜﺸﺎﻧﻨﺪ.» او اداﻣﻪ ﻣﻲدھﺪ: «ﺑﺮﺧﻼف اﻇﮫﺎرﻧﻈﺮھﺎی ﻏﯿﺮﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪای ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ اﻓﺮاد درﺑﺎره ﺷﺒﻜﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ

ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺳﺮﻳﺎل ﺳﺎزی ﺑﻪ درد ﺷﺒﻜﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻧﻤﻲ ﺧﻮرد، اﺗﻔﺎﻗﺎ در ھﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ، ﻳﻚ ﺳﺮیﺳﺮﻳﺎلھﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺘﺺ ﺗﻮزﻳﻊ در ﺷﺒﻜﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.» او در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮال ﻛﻪ ﭼﻄﻮر ﺑﺎ ﺣﻀﻮرﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﻳﺪ، ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺮﺑﺎرﺗﺮ ﺷﺪن اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ: «ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﻛﻪ اراﺋﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪﺳﺮ وﻗﺖ ﻧﺒﻮدن ﺗﻮزﻳﻊ اﺳﺖ. ﺑﺮای ﺟﻠﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎزوﻛﺎری ﺗﺮﺗﯿﺐ دھﯿﻢ ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻتاراﺋﻪ ﺷﺪه ﺣﺘﻤﺎ ﺳﺮ وﻗﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮای اﻳﻨﻜﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮﮔﺮدد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی دﻧﺒﺎﻟﻪدار ﺑﺮاﻳﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﻮد. ھﻢ از ﻃﺮﻓﻲ ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﻳﺎلھﺎ ﺳﺮوﻗﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ھﻢ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﺠﻮزھﺎی اﻧﺘﺸﺎر آﻧﮫﺎﺳﺮوﻗﺖ داده ﺷﻮد. در ﻗﻠﺐ ﻳﺨﻲ و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﻗﮫﻮه ﺗﻠﺦ ﻣﺸﻜﻞ اﺻﻠﻲ ﺳﺮ وﻗﺖ ﻧﺒﻮدن ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﻧﺎاﻣﯿﺪﻛﺮد.»

ﻣﺤﻤﻮدی ﺑﺮای رﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎداﺗﻲ ھﻢ دارد: «ﺑﺎﻳﺪ ھﻤﺎھﻨﮕﻲ ﻣﻔﯿﺪی ﺑﯿﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺧﺎﻧﮕﻲ وھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﮕﯿﺮد. ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ ﺑﺎﻧﻈﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ و دوﻟﺖ ھﻢﻣﺠﻮزھﺎ را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺎدر ﻛﻨﺪ. اﮔﺮ اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﻮد ﺷﺒﻜﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺧﺎﻧﮕﻲ رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺧﻮاھﺪداﺷﺖ.» ﺑﺎ ﺣﺮفھﺎی ﻣﺤﻤﻮدی ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻲرﺳﯿﻢ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺟﺪﻳﺪ ھﻢ آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻤﻜﻲ ﺑﻪاﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ. اﻣﺎ او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺗﻼش زﻳﺎدی ﺑﺮای روی ﭘﺎ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺮدهاﺳﺖ. اﻣﺎ ﻣﺸﻜﻞ اﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻤﻮدی اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺧﺎﻧﮕﻲ از دﻳﺪ دوﻟﺖ، ﭼﺮخ ﭘﻨﺠﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻮد

سعید رجبی فروتن

در کنار روزمرگی های معمول، این جا خودم و افکارم را ثبت می کنم. از فرهنگ و هنر تا سینما و نمایش خانگی... می توانید نوشته های من را در «روزانه های سینمایی» دنبال نمایید.

اضافه کردن نظر

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

مرا در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید